ضمن عرض تبریک به دوستان برای تولد فانوس مجازی 

                                          

      دنیا...اگه تاریک شد ؛ دستای فانوسا بگیر...