غم هجران واشک وآه

بیاتااین نفس باشدکناریکدگر باشیم                         

چرا باید فقط  در انتظار یکدگر باشیم


منم مردادتنهایی که تیرآتشین دارم

بیا  یک شب بمان  تا یادگار باشیم


مرا با فصل گلها  آشنای آشنا کردی

خزان باید بمیردلاله زاریکدگر باشیم


چراباید بگویم از غم هجران و اشک و آه؟

به وقتی هم که آیی بیقرار یکدگر باشیم


بزن باران به روی شانه های خیس وتبدارم

کسی اشکم نبیندچشمه ساریکدگرباشیم


توای مانند من تنها به چشم من بیا هرشب

بزن  نم  نم  تبسم  کن  بهار  یکدگر  باشیم        مصرع اول تضمین از استاد طالبی