خدا اینجاست
نگاه به درختی که پوستین از تن جدا می کند مرا به یاد می ارد خدا در این حوالیست.